územní plán - Býšovec

Sem vložte podnadpis

jednotlivé mapy územního plánu ke stažení

textová část

výkres základního členění

hlavní výkres

veřejně prospěšné stavby a opatření asanace

předpokládaný zábor

koordinační výkres

výkres širších vztahů

zásobování vodou, kanalizace

energetika, elektronické komunikace

dopravní řešení