Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobozeníInformace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od
1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů
a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které
nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u pozemků remízků, hájů,
větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici
krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad)
a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále
jen „LPIS“)
a u pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako
skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí
a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
nárok na jejich osvobození.
Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1
písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná
se o pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál,
bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále
uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na pozemku výše
uvedený krajinný prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto krajinného
prvku, nikoliv celý pozemek.
Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání
na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
Osvobození u krajinného prvku bude možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze
v případě, že krajinný prvek bude k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných
prvků v evidenci LPIS, a to s ohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí,
podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
V případě, že bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až po
1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na zdaňovací
období roku 2023.
Podrobné informace k uplatnění osvobození a postupům pro zápis krajinného prvku
do evidence LPIS byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne 13.7.2021
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/
2021/inf-dnv-uplatneni-osvoboz-par4-odst1-k-zdan-obd-2022-11591