Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Býšovec.Všechny nejnovější informace naleznete v rubrice Aktuality a Úřední deska.

S přáním hezkého dne 

                                                                                                      Tomáš Uhlíř, starosta obce

Aktuality

právě probíhá v naší obci


SPOLEK SMRČKOVSKÝ KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH Vás zve do Smrčku na přednášku

P E R N Š T E J N S K É  P A N S T V Í  P O  P E R N Š T E J N E CH

Osudy a Činy jeho majitelů - SCHRöFFLŮ

1798 - 1818

Přednáší: ING. František Bednář, kronikář Smrčku

V pátek 21. září 2018 v 18,00 hod.

Kulturní dům SMRČEK Zváni jsou všichni zájemci o historii


SLEVY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ OD 1.9.2018

Za zlevněné jízdné ve výši max. 25% z ceny plného jízdného se přepravují:
děti od 6 let do 18 let, studenti do 26 let a cestujících starších 65 let.

  • Děti od 6 -15 let nárok neprokazují žádným dokladem!
  • Děti od 15 - 18 let se prokazují platným identifikačním osobním dokladem (občanský průkaz, žákovský průkaz nebo ISIC karta), který obsahuje aktuální fotografii, jméno, příjmení a datum narození.
  • Studenti od 18 - 26 let se prokazují platným žákovským průkazem nebo ISIC kartou. Platnost žákovského průkazu je vždy do 30.9. následujícího roku.
  • Cestující starší 65 let se prokazují platným identifikačním osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní doklad nebo jiný osobní doklad), který obsahuje aktuální fotografii, jméno, příjmení a datum narození.

Zlevněné jízdné platí celoročně. Sleva se nevztahuje na linky MHD.

informace: 566 696 166


Změna způsobu doručení časopisu BYSTŘICKO

Od 1.6.2018 bude časpis BYSTŘICKO volně k vyzvednutí v Býšovci v autobusové čekárně a ve Smrčku u KD.
Děkuji za pochopení.
Starosta obceNové výlukové jízdní řády platné od 20.6.2018

Obsloužení Věchnova a Býšovce autobusy z Bystřice.


By. n.P.......Býšovec ........By.n.P.......navazuje na směr a Končí

3,55..............4,04.......... 4,20.......Nedvědice + Smrček, Nedvědice

4,45..............4,59........... 5,14.......ZR,DR,Rožná,Brt... By.n.P

5,30..............5,45........... 6,05...........Nedvědici, Tišnov

5,55..............6,10........... 6,24...........školák By.n.P.

7,15..............7,30........... 7,45...........školák By.n.P.

7,35............. 7,50........... 8,05..........Nedvědici Tišnov

9,30.............9,44........... 9,49..........ZR, Nedv, Rozs. By.n.P

11,35............11,50..........12,05.........Nedvědici, Tišnov

12,35............12,50......... 13,05..........Nedvědici, Borač, Tišnov

14,35............14,50.......... 15,05.........Nedvědici Tišnov

15,35............15,50.......... 16,05..........Nedvědice Tišnov

16,00............1614.......... 16,28.........Nedvědici, Smrček, Nedvědice

16,50............17,05..........17,20......... By.n.P.

17,50............18,05..........18,20......... By.n.P.

Obsloužení Smrčku závleky z Nedvědice.

Nedv..........Smrček......Nedv. navazuje na směr a Končí

4,42............4,50..........4,55......By.n.P. -Tišnov(5,25) By.n.P.

5,50............5,58..........6,05......By.nP.- Tišnov(6,25) By.n.p.

7,12............7,19..........7,22......By.n.P.-Tišnov(7,25) By.n.P.

9,27............9,33..........9,37......By.n.P. By.n.P.

13,28..........13,34..........13,39.....By.n.P.) od By(13,25) By.n.P.

14,28..........14,34.........14,39.....By.n.P. od By(14,25) By.n.P.

15,28..........15,33.........15,40.....př.od Tišnova(15,28),16,05 do By.n.P.

16,48..........16,56.........17,03.....By.n.P. Býšovec(17,28-škola)- By.n.P.


Výlukové jízdní řády platné od 20.6.2018


Havarijní stav mostu  u Smrčku

Vážení spoluobčané, dne 14.8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí, kterým se schvaluje záměr demolice mostu a stavba propustku (viz. níže).

                                                                                                                         starosta obce


DATUM: 14.8.2018
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),
a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení stavby dle § 94j odst. 1 stavebního
zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.6.2018 podal
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO
00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zastoupený společností Pontex, spol. s r.o.
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147
00 Praha 47 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r
na stavbu:
"III/38810, Smrček - most ev. č. 38810-1"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 308/3 (ostatní plocha), parc. č. 308/6 (ostatní plocha),
parc. č. 371/1 (ostatní plocha), parc. č. 480 (ostatní plocha) v katastrálním území Smrček.
Druh a účel umisťované stavby:
Předmětem stavby je náhrada stávající konstrukce mostu, který je v havarijním stavu, novým
trubním propustkem s nezbytnými úpravami vozovek a přilehlé oblasti. Stávající konstrukce
mostu bude odstraněna.
Stavba obsahuje:
SO 001 Demolice stávajícího mostu
SO 110 Propustek Smrček
Umístění stavby na pozemku:
Stavba je umístěna na hranici zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území, na pozemku
parc. č. 308/3, 308/6, 371/1 a 480 v katastrálním území Smrček, tak, jak je zakresleno
v situačních výkresech, které jsou součástí posuzované dokumentace ověřené stavebním úřadem,
Č.j. BYS 12906/2018 str. 2
kterou vypracoval Ing. Vladimír Junek, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Míčka, autorizovaný
ČKAIT-0005724, zejména v koordinační situaci B.2 v měřítku 1:100.
Nový propustek téměř kopíruje původní trasu mostu s tím, že mírně narovnává trasu suchého
koryta z důvodu snazšího odtoku nárazových povrchových vod z řešeného území, při zachování
umístění v tělese komunikace. Propustek, včetně terénních úprav zasahuje i mimo původní těleso
mostu a přesahuje cca 9,5 m od osy komunikace, ke kraji násypového tělesa komunikace.
Výškové vedení dna mostu a propustku zůstává zachováno.
Současně s realizací propustku bude provedena i úprava trasy stávající přípojky obecního
vodovodu k nedalekému rodinnému domu tak, aby nové potrubí přípojky v místě úprav
kopírovalo osu propustku.

                                                                                                                                                                Co dělat v případě BLACKOUTU viz článek a přílohy ke stažení   

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.


Stáhněte si novou mobilní aplikaci Česká Obec:

pro Android - Google Play

pro iOS - iTunes
Úřední deska

Na úřední desce se zveřejňují především obecně závazné vyhlášky a nařízení.