Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Býšovec.Všechny nejnovější informace naleznete v rubrice Aktuality a Úřední deska.

S přáním hezkého dne 

                                                                                                      Tomáš Uhlíř, starosta obce

Aktuality

právě probíhá v naší obciVýsledky voleb do zastupitelstva obce Býšovec1.Tomáš Uhlíř                 90 hlasů

2.František Křenek       89 hlasů

3.Petr Pecina                 81 hlasů

4.Petr Štoudek              55 hlasů

5.František Smolík        50 hlasů

6.Jiří Martinek               49 hlasů

7.Stanislav Martinek      44 hlasů


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní Úřad Býšovec oznamuje všem občanům, že v sobotu 13.10. 2018

v 11:00-11:20hod. proběhne v Býšovci a následně v 11:30-11:50hod. ve Smrčku

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Svoz provedou TS Bystřice n.P. na tradičních místech, v Býšovci u kontejneru na KO a ve Smrčku u KD.


Demolice mostu "III/38810, Smrček - most ev. č. 38810-1"

V pondělí 24.9.2018 proběhnou demoliční práce na mostku u Smrčku. Prosím, dbejte dopravního značení. Výstavba nového propustku by měla být ukončena do konce měsíce listopadu.
Změna způsobu doručení časopisu BYSTŘICKO

Od 1.6.2018 bude časpis BYSTŘICKO volně k vyzvednutí v Býšovci v autobusové čekárně a ve Smrčku u KD.
Děkuji za pochopení.
Starosta obceNové výlukové jízdní řády platné od 20.6.2018

Obsloužení Věchnova a Býšovce autobusy z Bystřice.


By. n.P.......Býšovec ........By.n.P.......navazuje na směr a Končí

3,55..............4,04.......... 4,20.......Nedvědice + Smrček, Nedvědice

4,45..............4,59........... 5,14.......ZR,DR,Rožná,Brt... By.n.P

5,30..............5,45........... 6,05...........Nedvědici, Tišnov

5,55..............6,10........... 6,24...........školák By.n.P.

7,15..............7,30........... 7,45...........školák By.n.P.

7,35............. 7,50........... 8,05..........Nedvědici Tišnov

9,30.............9,44........... 9,49..........ZR, Nedv, Rozs. By.n.P

11,35............11,50..........12,05.........Nedvědici, Tišnov

12,35............12,50......... 13,05..........Nedvědici, Borač, Tišnov

14,35............14,50.......... 15,05.........Nedvědici Tišnov

15,35............15,50.......... 16,05..........Nedvědice Tišnov

16,00............1614.......... 16,28.........Nedvědici, Smrček, Nedvědice

16,50............17,05..........17,20......... By.n.P.

17,50............18,05..........18,20......... By.n.P.

Obsloužení Smrčku závleky z Nedvědice.

Nedv..........Smrček......Nedv. navazuje na směr a Končí

4,42............4,50..........4,55......By.n.P. -Tišnov(5,25) By.n.P.

5,50............5,58..........6,05......By.nP.- Tišnov(6,25) By.n.p.

7,12............7,19..........7,22......By.n.P.-Tišnov(7,25) By.n.P.

9,27............9,33..........9,37......By.n.P. By.n.P.

13,28..........13,34..........13,39.....By.n.P.) od By(13,25) By.n.P.

14,28..........14,34.........14,39.....By.n.P. od By(14,25) By.n.P.

15,28..........15,33.........15,40.....př.od Tišnova(15,28),16,05 do By.n.P.

16,48..........16,56.........17,03.....By.n.P. Býšovec(17,28-škola)- By.n.P.


Výlukové jízdní řády platné od 20.6.2018


Havarijní stav mostu  u Smrčku

Vážení spoluobčané, dne 14.8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí, kterým se schvaluje záměr demolice mostu a stavba propustku (viz. níže).

                                                                                                                         starosta obce


DATUM: 14.8.2018
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),
a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení stavby dle § 94j odst. 1 stavebního
zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.6.2018 podal
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO
00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zastoupený společností Pontex, spol. s r.o.
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147
00 Praha 47 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r
na stavbu:
"III/38810, Smrček - most ev. č. 38810-1"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 308/3 (ostatní plocha), parc. č. 308/6 (ostatní plocha),
parc. č. 371/1 (ostatní plocha), parc. č. 480 (ostatní plocha) v katastrálním území Smrček.
Druh a účel umisťované stavby:
Předmětem stavby je náhrada stávající konstrukce mostu, který je v havarijním stavu, novým
trubním propustkem s nezbytnými úpravami vozovek a přilehlé oblasti. Stávající konstrukce
mostu bude odstraněna.
Stavba obsahuje:
SO 001 Demolice stávajícího mostu
SO 110 Propustek Smrček
Umístění stavby na pozemku:
Stavba je umístěna na hranici zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území, na pozemku
parc. č. 308/3, 308/6, 371/1 a 480 v katastrálním území Smrček, tak, jak je zakresleno
v situačních výkresech, které jsou součástí posuzované dokumentace ověřené stavebním úřadem,
Č.j. BYS 12906/2018 str. 2
kterou vypracoval Ing. Vladimír Junek, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Míčka, autorizovaný
ČKAIT-0005724, zejména v koordinační situaci B.2 v měřítku 1:100.
Nový propustek téměř kopíruje původní trasu mostu s tím, že mírně narovnává trasu suchého
koryta z důvodu snazšího odtoku nárazových povrchových vod z řešeného území, při zachování
umístění v tělese komunikace. Propustek, včetně terénních úprav zasahuje i mimo původní těleso
mostu a přesahuje cca 9,5 m od osy komunikace, ke kraji násypového tělesa komunikace.
Výškové vedení dna mostu a propustku zůstává zachováno.
Současně s realizací propustku bude provedena i úprava trasy stávající přípojky obecního
vodovodu k nedalekému rodinnému domu tak, aby nové potrubí přípojky v místě úprav
kopírovalo osu propustku.

                                                                                                                                                                Co dělat v případě BLACKOUTU viz článek a přílohy ke stažení   

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.


Stáhněte si novou mobilní aplikaci Česká Obec:

pro Android - Google Play

pro iOS - iTunes
Úřední deska

Na úřední desce se zveřejňují především obecně závazné vyhlášky a nařízení.